Gelre
Algemeen

Integrale aanpak verkeerde-bedproblematiek

“Een succesvolle samenwerking in de keten is alleen mogelijk als er onderling vertrouwen is.”

Hendrik-Jan Koppelman
(Bedrijfskundig Manager)

Zorg in samenhang organiseren

Verkeerde-bedproblematiek betekent dat patiënten langer in het ziekenhuis liggen dan medisch noodzakelijk, omdat er geen plek is in verpleeg- en verzorgingshuizen of thuiszorg. Daardoor is capaciteit in het ziekenhuis bezet wat ten koste kan gaan van patiënten met een tweedelijns opname-indicatie. Ter voorbeeld, tijdens de recente griepgolf zijn om deze reden meerdere OK-programma’s uitgesteld en veel patiënten noodgedwongen overgeplaatst. Daarnaast worden thuiswonende kwetsbare ouderen met een acute zorgvraag door de huisartsen verwezen naar de spoedeisende eerste hulp en aansluitend opgenomen, omdat de huisarts in avond- en weekenddiensten geen inzicht en sturing heeft voor andere beter passende opvang. Gelre ziekenhuizen heeft het initiatief genomen om zowel intern als extern processtructuren integraal aan te pakken. Het doel is zorg meer in samenhang met de ketenpartners te organiseren en beter op elkaar af te stemmen. Daardoor verloopt instroom, doorstroom en uitstroom binnen Gelre ziekenhuizen en bij de ketenpartners efficiënter en effectiever.


Werkwijze

De medewerkers van het transferbureau en de verpleegkundigen op de afdelingen doen er alles aan om verkeerde-bedproblematiek te voorkomen. Daarnaast zijn aan werkprocessen doorlooptijden en normen gekoppeld, wordt er op verpleegafdelingen direct gestuurd op geplande ontslagdatum en wordt een transferdossier met benodigde informatie gemaakt. Daarmee kan het transferbureau direct aan de slag, zodat er geen tijd verloren gaat.

Extern zijn er samenwerkingen opgestart met verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in de regio voor een vlottere doorstroom van patiënten. Daarnaast is er met huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen een gezamenlijk crisisregeling Spoedzorg kwetsbare ouderen vastgesteld.

Winst

In regio Zutphen is de integrale aanpak een jaar eerder gestart dan in regio Apeldoorn. Apeldoorn kan gebruikmaken van ervaringen opgedaan in Zutphen. Door samen te werken in de keten is er een gestructureerde en gezamenlijk aanpak van het de patiëntenstroom in de regio. Met commitment van iedere ketenpartner kan worden gewerkt aan een gezamenlijke ambitie en overkoepelend beleid. En er zijn met betrekking tot dit onderwerp nog meer initiatieven in ontwikkeling om zowel kwaliteit van zorg te verbeteren en kosten te verlagen.


De crisisregeling spoedzorg Kwetsbare ouderen heeft in Zutphen bij 26 van een totaal van 42 spoedzorg patiënten een oneigenlijke ziekenhuisopname kunnen voorkomen. Apeldoorn is met deze crisisregeling in juni 2018 gestart.

Cijfers

Reductie van 'verkeerde-bed-patiënten':

Apeldoorn : van 25- 32 patiënten in 2017 naar 7- 11 patiënten in de eerste 5 maanden van 2018. 

Zutphen: van 9- 10 patiënten in 2017 naar 6- 7 patiënten in de eerste 5 maanden van 2018.

De crisisregeling "Spoedzorg Kwetsbare ouderen"  heeft in Zutphen bij 26 van de 42 spoedzorg patiënten een oneigenlijke ziekenhuisopname kunnen voorkomen. Apeldoorn is met deze crisisregeling in juni 2018 gestart.

Betrokken instanties

  • zorginstellingen
  • verpleeghuizen
  • huisartsen
  • GGD